Ana Sayfa

 

LABORATUVARLAR

 
   >Solunum Fonksiyon Laboratuvarı   
 
>Bronkoskopi Laboratuvarı

      Bronkoskopi işlemlerinin yürütüldüğü laboratuvardır. Sorumlu öğretim üyesinin gözetiminde, Göğüs Onkolojisi Polikliniğinde görev yapan araştırma görevlisi ve 2 laboratuvar teknisyeni ile hizmet verir. Yatan hastalara hizmet veren bölümü hastanenin yataklı kısmında, 6. kat Göğüs Hastalıkları Kliniğinde, “Orhan Gündüz Bronkoskopi Ünitesi ” nde Pentax marka videobronkoskop ile, ayaktan tetkik yapılan hastalara hizmet veren bölümü Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde Olympus marka Fiberoptik Flexible Bronkoskop ile yürütülmektedir.

       Bronkoskopi endikasyonu konmuş olan hastalara bronkoskopi randevusu verilir. Resmi tatiller dışında kalan Pazartesi ve Çarşamba  günleri bronkoskopi işlemi yapılır. Yapılacak işlemler hakkında hastayı bilgilendirmek için, hazırlanmış olan Bronkoskopi broşürü ( Ek: 11) hastaya verilir. Bronkoskopi yapılmadan bir gün önce premedikasyona başlanır. Hastaya bronkoskopiden 10 saat önce ve 2 saat önce sedasyon amacıyla 2 mg po diazepam uygulanır. İşlemden önce aspirasyonları önlemek için en az 10 saat hasta aç bırakılır. Bronkoskopi öncesi atropinize edilen hasta, işlem kıyafetleri giydirilerek ve damar yolu açılarak işleme hazır hale getirilir. Hastalara % 2’lik lidocain ile lokal anestezi uygulanır. Oral yada nazal uygulamaya göre anestezi şekli belirlenir. Videobronkoskopla işlem yapılacak olan hastalar bronkoskopi koltuğuna alındıktan sonra pulse oksimeter ile monitörize edilir. İşlem boyunca hastanın nabız sayısı ve oksijen saturasyonu gibi parametreler bu yolla izlenir. Hastalara gereğinde işlemin şekline göre oral maske yada nazal kanülle oksijen uygulanır. Bronkoskopik görüntüler videobronkoskopide 55 cm’lik monitör ekranından izlenir, gereğinde görüntü dondurulabilir, print edilebilir yada videokasete hareketli olarak kayıt yapılabilir. Poliklinikte uygulanan bronkoskopide görüntü bronkoskopun santral bölümünden alınır, gereğinde eğitim probundan ikinci bir kişinin izlemesine imkan tanır. Bronkoskopiye adapte edilebilen bir fotoğraf makinası ile gereğinde bronkoskopik görüntünün fotoğrafı çekilebilir. Bronkoskopi sırasında görüntülerin değerlendirilmesine ek olarak; bronş lavajı, fırça sürüntüsü, ince iğne aspirasyon biyopsisi, intrabronşial biyopsi yapılabilir, yabancı cisim aspirasyonları çıkarılabilir yada tedaviye yönelik olarak akciğer sekresyonları aspire edilebilir.

        Bronkoskopi işlemi bittikten sonra alınan örneklerin ilgili laboratuvarlarda tetkik edilmek üzere istek belgeleri düzenlenir. Bronkoskopi yapılan her hastaya iki nüsha bronkoskopi raporu düzenlenir. Bronkoskopi raporunun ön yüzüne şematik olarak görüntü işaretlenir, arka yüzüne ise görüntüler tarif edilir, yapılan işlemler ve görüntülerin yorumu yapılarak bronkoskopik kanaat belirtilir ve sorumlu öğretim üyesi raporu imzalar.            

 
 >Astım Allerji Laboratuvarı
 
 >Sağ Kalp Kateter Laboratuvarı 

Pulmoner hipertansiyon araştırması yapılmak üzere kurulan, Sağ Kalp Kateterizasyonu Laboratuvarı; sorumlu öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi ve bir teknisyenle yürütülmektedir. Laboratuvar hastane binasında 6. kat Göğüs Hastalıkları kliniği dış koridorunda “ Tarık İçdemer Sağ Kalp Kateterizasyon Laboratuvarı” nda hizmet vermektedir.

Sağ kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyonun şiddetinin objektif olarak değerlendirilebilmesi, pulmoner arter basınçlarının, egzersiz ve oksijen inhalasyonundan nasıl etkilendiğinin belirlenebilmesi ve malüliyet  derecesini gösteren ölçümler yapılır.

Sağ kalp kateterizasyonu endikasyonu düşünülen hasta, göğüs hastalıkları konseyinde tartışılır ve kateterizasyon kararı konseyce verilir. Kateterizasyon uygulanacak hasta ön tetkikleri yapılarak işleme hazırlanır. Ateş yüksekliği, taşikardi, aritmi, ağır siyanoz gibi bulguları olan hastalara işlem yapılmaz. Tam kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma zamanı gibi tetkikler yapıldıktan sonra hasta laboratuvara alınır.

Hasta muayene masasına sırtüstü yatırıldıktan sonra özel monitöre bağlanır. Bu monitör ile hastanın; nabız, tansiyon, oksijen saturasyonu ve EKG takipleri sürekli olarak alınır. Hastanın kolu muayene masasının yan tarafına konulan kolluk üzerine alınır ve kolun proksimal kısmına uygulanan bir turnike ile yüzeyel brakial ven  traseleri görünür hale getirilir. Uygulama yapılacak bölge dezenfektan bir solüsyonla temizlendikten sonra delikli bir steril örtü ile bu bölge açık kalacak şekilde hastanın tüm vücudu örtülür.

İçerisine 10 000 ünite heparin konmuş, 150 ml’lik bir serum fizyolojik solüsyonu, üzerine 300 mmHg basınç uygulanacak şekilde özel bölmeye yerleştirilir. Bu seruma bağlanan serum seti monitörle bağlantısını sağlayacak özel apereyden geçirilir ve ölçüm yapacak olan hassas flotan katetere bağlanır. Bu özel kateterin distal kısmında basınç değişikliklerine hassas bir algılayıcı bölüm vardır.

Hastanın brakial venine özel bir angiocat ile girilir. Angiocat’in içinden kateterle girilerek ilerlenir. Kateter ilerletilirken monitörden basınç traseleri izlenmeye başlanır. Kateterin distal kısmı sağ atriuma ulaştığında sistolik ve diastolik basınç değişiklikleri algılanmaya başlanır. Heparinli serum fizyolojik infüzyonu devam ederken kateter ilerletilmeye devam edilir. Sağ ventriküle girildiğinde sistolik ve diastolik basınç traseleri çok keskin sınırlarla fark edilir. Monitör sürekli olarak sistolik, diastolik ve ortalama basınç değerlerini göstermektedir ve bu değerler trase çizimleriyle birlikte print edilebilmektedir. İşleme devam edildiğinde asıl hedef olan pulmoner artere ulaşılır. Pulmoner hipertansiyon saptanan hastalarda, oksijen uygulaması yada egzersizle bu değerlerde değişiklikler olup olmadığı araştırılır ve değerler print edilir. İşlem sırasında kateter içerisinden kan örneği alınarak kan gazı analizleri yada başka tetkiklerde yapılabilir.

İşlem sonlandırıldıktan sonra iki nüsha şeklinde rapor düzenlenerek sorumlu öğretim üyesi tarafından imzalanır. Monitörden alınan print, rapora eklenir.  

 

 

 

 

      

Copyright: U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Tasarım: Rıza ERÖKSÜZ