Ana Sayfa

PROPÖDETİK:
 

PROPÖDETİK

 

1- Dersin Konusu: Göğüs Hastalıklarında Hastaya Yaklaşım ve Semptomlar

Dersi veren öğretim üyesi: Prof Dr R Oktay Gözü

Dersin günü: 10.10.2002

Dersin saati: 13:30-14:10

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 09:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve Tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi: www.uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi: uugogus@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

1.Özyardımcı N.Solunum sistemi hastalıklarında anamnez alma, semptomlar ve radyolojik incelemeler.Nonspesifik akciğer hastalıkları Cilt 1. Editör: Nihat Özyardımcı. Bursa U.Ü. Basımevi 1999/103-24.

2. Koçyiğit E. Akciğer hastasına yaklaşım ve semptomlar.Akciğer Hastalıkları. Editör: Orhan Arseven. Nobel Tıp Kitabevi 2002/43-48.

Dersin özeti: Dersin Amacı; Tıp Fakültesi mezunlarının Göğüs Hastaları ile karşılaştıklarında nasıl anamnez alacakları ve hastalık hakkında neler soracakları öğretilmektedir. Dersin Hedefleri; Göğüs Hastalıklarına özel anamnez alma yöntemleri, hastalık hikayesini doğru almayı, semptomlardan primer göğüs hastalıklarına ait olanları değerlendirmeyi, Göğüs hastalıklarında da görülebilen sekonder semptomları öğretmektir. Dersin Öğrenci Kazanımları; Göğüs Hastalıklarını diğer hastalıklardan ayırt etmeyi bilmelidir. Doğru anamnez almayı öğrenmelidir. Göğüs hastalıklarının primer ve sekonder semptomlarını bilmelidir. Yukarıdaki bilgileri öğrenip değerlendirebilmek için hastaya nasıl yaklaşacağını öğrenmelidir. Öğretim Stratejileri ve Etkinlikleri: Teorik ders şeklinde anlatılmakta ve görsel materyal kullanılmaktadır. Ders içinde ve sonunda soru cevap şeklinde tartışmalar ile ders monotonluktan çıkarılmaktadır. Dersin Öğrenci Kazanımları: Göğüs hastalığı olanlar nasıl saptanır? Anamnez nasıl alınır? Program Hedefleri: Toplumda sık görülen Göğüs Hastalıklarının tanınması ve diğer hastalıklardan ayırt edilmesi hedeflenmiştir.

 

2- Dersin Konusu: Göğüs Hastalıklarında Fizik Muayene

Dersi veren öğretim üyesi: Prof Dr Mehmet Karadağ

Dersin günü: 10.10.2002

Dersin saati: 14:20-15:00

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 09:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi: uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi: karadag@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

1- Nonspesifik Akciğer Hastalıkları (Ed: Nihat Özyardımcı) Uludağ Üniversitesi Basımevi Bursa 1999, Cilt 1-2

2- Akciğer Hastalıkları El Kitabı (Ed: Nihat Özyardımcı) Uludağ Üniversitesi Basımevi Bursa 2001, Cilt 1-2’dir.

Dersin Özeti: Bu derste solunum sistemi hastalıklarının tanı yöntemleri arasında önemini daima korumuş olan fizik muayene yöntemlerini ve bu yöntemlerle elde edilen bulguların değerlendirilmesini öğretmek amaçlanmıştır.

Ders kapsamında inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyon yöntemleri anlatılmaktadır. İnspeksiyon için hastanın uygun bir ortamda ve pozisyonda olması gerektiği ve bulguların yerlerinin tarif edilmesi için topografik anatomik bölgelerden yararlanılması gerektiği, solunum tipinin, göğüs hareketlerinin, göğüs deformitelerinin ve cilt görünümünün tarif edilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Palpasyonda vibrasyon torasik bakılması, aksiller, supraklaviküler ve servikal bölgelerde lenfadenopati muayenesi, göğüs duvarında patolojik lezyonlar varsa onların palpe edilme şekilleri anlatılmaktadır. Perküsyonla kostadiafragmatik sinüslerin muayenesi, göğüs duvarının perküsyon bulgularının değerlendirilmesi, submatiteden hipersonoriteye kadar değişen perküsyon bulgularının neler ifade edeceği anlatılmaktadır. Oskültasyonda, normal solunum sesleri, ek sesler, raller ve ronküsler anlatılmaktadır.

Bu dersi alan bir öğrenci göğüs hastalıkları açısından bir hastanın muyenesini yapabilmeli, elde ettiği bulguları değerlendirebilmeli ve hastanın hastalığı hakkında bir fikir sahibi olabilmelidir.

Bu derste eğitim barkovizyon kullanılarak Power Point programında slaytlarla yapılmaktadır

 

3- Dersin Konusu: Göğüs Hastalıkları Ana Tetkik Metodları

Dersi veren öğretim üyesi: Yrd Doç Dr Eser Gürdal Yüksel

Dersin günü: 17.10.2002

Dersin saati: 14:20-15:00

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 9:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi: uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi: eserg@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

1.Gürdal Yüksel E. Solunum sistemi hastalıklarının tanısında laboratuar yöntemler. Nonspesifik akciğer hastalıkları. Editör: Nihat Özyardımcı. Bursa U.Ü. Basımevi. 1999/148-58.

2.Arseven o. Balgam incelemesi.Akciğer Hastalıkları. Editör: Orhan Arseven. Nobel Tıp Kitabevi 2002/107-10.

            Dersin özeti: Dersin amacı solunum sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan çeşitli laboratuar yöntemlerinin öğrenciler tarafından öğrenilmesini sağlamaktır. Dersin hedefleri, solunum sistemi hastalıklarının tanısında kullanılan balgam, bronş lavajı, kan, akciğer ve plevra doku örneği gibi materyallerin elde edilme, saklama ve inceleme yöntemleri, solunum fonksiyon testleri ve   allerjik cilt testleri ile elde edilen bulguların yorumlanmasını içermektedir. Öğrencinin bu dersten kazanımı, bir solunum sistemi hastalığı düşündüğünde, tanıya varabilmek için hangi laboratuar tetkiklerini isteyip, elde edilen sonuçlar ile tanıya nasıl ulaşacağını öğrenmesidir.Ders barkovizyon aracılığı ile görsel olarak zenginleştirilmiş olarak teorik ders biçiminde anlatılmakta, dersin sonunda karşılıklı soru-cevap biçiminde konu tartışmaya açılmaktadır.

 

 

4- Dersin Konusu:Akciğer Tüberkülozu

Dersi veren öğretim üyesi: Yrd Doç Dr Eser Gürdal Yüksel

Dersin günü: 24.10.2002

Dersin saati: 13:30-14:10

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 9:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi: uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi: eserg@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

1.Akciğer ve akciğer dışı organ tüberkülozları. Editör: Nihat Özyardımcı. Bursa U.Ü. Basımevi. 1999

2.Türkiyede tüberkülozun kontrolü için kılavuz.T.C. Sağlık Bakanlığı Verem savaşı daire başkanlığı, Ankara 1999.

Dersin özeti: Derste toplumumuz için önemli bir sağlık problemi teşkil eden ve her geçen yıl yaygınlığı biraz daha artan tüberküloz hastalığının her yönü ile öğretilmesi amaçlanmıştır. Dersin hedefleri, birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışacak bir hekimin, hastada tüberkülozda şüphelenecek ve tanıyı koyduğunda tedavi edebilecek durumda olması gereğinden yola çıkılarak; tüberkülozun semptomları, fizik mueyene bulguları, laboratuar ve radyolojik bulguları, balgam tetkiki ve yorumu ile hastalığın tedavi kuralları, tedavide kullanılacak ilaçların etkileri, yan etkileri, ilaç etkileşimleri, dozları, kombinasyonları ve tedavi süresi ile tedavinin takibi konularının aktarılmasıdır. Öğrencinin kazanımı, tüberkülozun tanısı ve takibini birinci basamak hekimi olarak yapabilmeyi öğrenmesidir. Ders barkovizyon aracılığı ile görsel yönü zengin olarak anlatılmaktadır.

 

 

 

5- Dersin Konusu: Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları ve Pnömoniler

Dersi veren öğretim üyesi: Doç Dr Esra Kunt Uzaslan

Dersin günü: 07.11.2002

Dersin saati: 14:20-15:00

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 9:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi: uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi: esrauz@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

1.Özyardımcı N, Uzaslan E, Çağlar T, Hatipoğlu O, Çildağ O, Saygun N, Çobanlı B,Akan E, Gökırmak F, Gözü O, Gürses H, Uçan E, Helvacı S, Akalın H. İnfeksiyon Hastalıkları.Nonspesifik Akciğer Hastalıkları. Editör: Nihat Özyardımcı, Bursa U.Ü.Basımevi. 1999/455-706.

2.Solunum Sistemi Enfeksiyonları. Editörler:Numan Ekim, Eyüp Sabri Uçan. Toraks Derneği Yayını 2001.

Dersin özeti

Derste amaç alt solunum yolu infeksiyonları ve pnömoniler hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir. Bu amaçla öğrencilere akut ve kronik bronşitler, toplum kökenli ve hastane kökenli pnömoniler ile bağışıklığı baskılanmış hastalarda görülen pnömonilerin etyolojisi, etken patojenleri, semptomları ve fizik muayene bulguları, laboratuar ve radyolojik bulguları, tanı ve tedavi prensipleri, komplikasyonları ve hastanın izlemi konularının aktarılması hedeflenmiştir. Dersten öğrencinin kazanımı birinci basamak hekim olarak alt solunum yolu enfeksiyonlarına tanısal ve yaklaşım ve tedavi yaklaşımının öğrenilmesi olacaktır. Ders barkovizyon aracılığı ile görsel yönden zenginleştirilmiş olarak teorik anlatım biçiminde verilmektedir.

 

6- Dersin Konusu: Astım ve solunum yolu allerjik hastalıkları

Dersi veren öğretim üyesi: Yrd Doç Dr Dane Ediger

Dersin günü: 28.11.2002

Dersin saati: 13:30-14:10

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 9:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi: uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi: ediger@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

1-Ediger D. Astım. Akciğer Hastalıkları El Kitabı. Cilt 1. Editör: Nihat Özyardımcı. Bursa -2001/182-193.

2-Astım Tanı ve Tedavi Rehberi. Toraks Derneği yayını. 2001.

Dersin özeti: Astım ve allerjik rinit tüm dünyada yaygın olarak görülen çocuk ve genç erişkinlerde daha sık olmak üzere tüm yaş gruplarını etkileyebilen solunum yollarının alerjik hastalıklarıdır. Allerjik hastalıklar sanayileşmiş ülkelerde daha sık görülmekte olup, 80’li yıllardan sonra tüm dünyada prevalanslarının arttığı saptanmıştır. Toplumda sık görülen solunum yolu allerjilerinin başlıca risk faktörleri genetik bir yapı üzerine eklenen iş ve yaşam çevresindeki koşullardır.

Astım klinik olarak havayollarının epizodik olarak gelişen spazmına bağlı olarak ortaya çıkan nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük ataklarıyla karakterize bir hastalıktır. Allerjik veya interensek (nonallerjik) olabilen astımda tanı öncelikle anamneze dayanarak konulur ve astım atağını tetikleyen faktörlerin bilinmesi önemlidir. Öğrencinin başlıca tetikleyiciler olan allerjenler, irritanlar, kirli hava, egzoz gazları, sigara dumanı, meslek veya ev ortamında kullanılan kimyevi maddeler egzersiz, soğuk hava, infeksiyonlar, ilaçlar, burun ve sinüs hastalıkları, gastroözofageal reflü ve psikojenik faktörleri bilmesi hedeflenmiştir. Astım atağının ortopne, siyanoz, dispne, wheezing denilen hırıltılı soluma, sonör ve sibilan özellikte ronküsler gibi klinik bulgularının bilinmesi, tanıda kullanılan solunum fonksiyon testleri, bronş provokasyon testi ve prick deri testlerinin yorumlanabilmesi ve astımın ayırıcı tanısının yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Astım, Çekirdek Eğitim Programı’nda (TT-A) yani tanı, tedavi ve acil yaklaşımın yapılması gereken bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Bu bilgileri içeren ders eğitimi Powerpoint slayt programı ile sunulmaktadır.

 

7- Dersin Konusu: Uyku-Apne Sendromu

Dersi veren öğretim üyesi: Prof Dr Ercüment Ege

Dersin günü: 12.12.2002

Dersin saati: 13:30-14:10

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 9:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi: uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi: uugogus@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

Dersin özeti: Bu ders ile tüm hekimlerin sıklıkla karşılaşacağı ve toplumdaki prevalansı %40’lara varan horlama ve apnelerle seyreden uyku apne sendromu ve diğer uyku bozukluklarına yaklaşımın öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla; uyku apne sendromunun hangi semptomlarla ortaya çıktığı, fizik muayene yöntemleri, kesin tanı için gerekli tetkikler tedavi yöntemleri ve komplikasyonları anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra uykunun işlevleri ve bu devrelerin ne gibi yararlar sağladığı, büyümeye, öğrenmeye ve organizmanın onarımında aldığı roller belirtilmektedir.

Yeni mezunlarımız toplumda çok sık görülen ve ÇEP’da B düzeyinde kodlanan bu hastalığı tanıyabilmeli ve gerekli ön değerlendirmeyi yaptıktan sonra bir uzmana yönlendirilebilecek bilgi düzeyine gelmelidir. Bu derste eğitim slayt ile yapılmaktadır.

 

8-  Dersin Konusu: Diffüz İnerstisyel Akciğer hastalığı

Dersi veren öğretim üyesi: Doç Dr Esra Kunt Uzaslan

Dersin günü: 28.11.2002

Dersin saati: 14:20-15:00

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 9:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi: uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi:  esrauz@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

1.Süerdem M. İnterstisyel akciğer hastalıkları. Nonspesifik akciğer hastalıkları. Editör : Nihat Özyardımcı.Bursa U. Ü. Basımevi 1999/803-10.

2.Akkoçlu A, Sevinç C.Akciğerde fibrozis yapan Sistemik Hastalıklar. Nonspesifik akciğer hastalıkları. Editör : Nihat Özyardımcı.Bursa U. Ü. Basımevi 1999/811-27.

Dersin özeti

Dersin amacı öğrenciye interstisyel akciğer hastalıkları hakkında temel bilgileri vermektir. İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanımı, fizyopatolojisi, semptom ve fizik bulguları, laboratuar ve radyolojik bulguları, tanı yöntemleri ve genel tedavi prensiplerinin anlatımı ve akciğerlerde interstisyel fibrozise neden olan hastalıklar ve bunlar arasında ayırıcı tanı dersin hedeflerini oluşturmaktadır. Öğrencinin bu dersten kazanımı interstisyel akciğer hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmak ve belli semptom ve fizik bulgular varlığında bu hastalık grubundan birini düşünerek birinci basamak sağlık kuruluşundan ilgili üniteye göndermeyi sağlamak olacaktır. Ders barkovizyon aracılığı ile verilmektedir. Ders boyunca öğrencinin semptomlarla hastalık arasında sebep sonuç ilişkisini kurabilmesi için öğrenciyle soru-cevap şeklinde tartışma ortamı yaratılmaktadır.

 

9- Dersin Konusu: Akciğer Kanserli Hastaya Yaklaşım

Dersi veren öğretim üyesi: Prof Dr Mehmet Karadağ

Dersin günü: 19.12.2002

Dersin saati: 16:00-16:40

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 9:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi: uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi: karadag@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

1.Egeli Ü, Kılıçturgay K, Özyardımcı N, Karaca A.R.,Yılmaz U, Alakavuklar M, Engin K, Karadağ M. Solunum Sistemi Maligniteleri. Nonspesifik akciğer hastalıkları. Editör : Nihat Özyardımcı.Bursa U. Ü. Basımevi 1999/707-802.

2.Akciğer Kanserleri. Editörler: Kayıhan Engin, Nihat Özyardımcı.Avrupa Tıp Kitapçılık,2001.

Dersin özeti: Bu derste, en fazla ölüme neden olan ve yaygınlığı her geçen gün artan akciğer kanserinin tanımlanması ve akciğer kanserli bir hastanın anamnez ve fizik muayene bulguları ile diğer tanı ve tedavi yöntemlerinin anlatılması amaçlanmıştır.

Akciğer kanseri, etyolojisinde %94 oranında sigaranın rol oynadığı bir hastalık olması nedeniyle önlenebilir kanserler arasında 1. sıradadır. Önlenemediği zaman öldürücü olan bu hastalığın önlenmesinde yani sigara ile savaşta birinci basamak hekimlerin bilinçli ve etkili olması gerektiği anlatılmaktadır. Anamnez ve fizik muyene bulgularının tanıyı düşündürücü olduğu ama tanı koydurucu olmadığı anlatılmaktadır. Radyolojik bulguları, balgam sitolojisi, tümör markırları, bronkoskopik bulguları ve diğer tanı yöntemleri anlatılmaktadır. Akciğer kanserlerinin histopatolojik tipleri, evrelendirilmesi ve tedavinin yönlendirilmesi ile tedavi yöntemleri anlatılmaktadır. Prognoz hakkında bilgi verilmektedir.

Bu dersi alan bir öğrenci akciğer kanseri hakkında bilgi sahibi olabilmeli, hastaların anamnez, fizik muayene ve radyolojik tetkiikleri sonucunda akciğer kanseri öntanısı koydukları hastaları en kısa sürede uzman hekime sevk edebilmeli ve sigara ile savaşta bilinçli olabilmelidir.

  Bu derste eğitim barkovizyon kullanılarak Power Point programında slaytlarla yapılmaktadır

 

 

10- Dersin Konusu: Plevra hastalıkları, torasentez, plevra biyopsisi

Dersi veren öğretim üyesi: Doç Dr Esra Kunt Uzaslan

Dersin günü: 09.01.2003

Dersin saati: 14:20-15:00

Öğrencilerle görüşme saati: Saat 9:00-16:00 arası

Görüşme Odası: Göğüs Hastalıkları ve tb Polikliniği.

Dersin web sayfası adresi       : uludaggogus.com.tr.tc

E-mail adresi: esrauz@uludag.edu.tr

Ders ile ilgili kaynaklar:

1.Özyardımcı N. Plevra ve plevral hastalıklar  Nonspesifik akciğer hastalıkları. Editör : Nihat Özyardımcı.Bursa U. Ü. Basımevi 1999/1043-67

2.Arseven O, Kıyan E. Plevra Hastalıkları Akcier Hastalıkları. Editör : Arseven O. Nobel Tıp Kitabevi,2002/ 379-406.

Dersin özeti

Bu derste örgencilere plevra hastalıklarının öğretilmesi, plevra sıvısının  ve biyopsinin erdikasyonları ve uygulama biçiminin öğretilmesi amaçlanmıştır. Dersin hedefleri, pörezilerde fizyopatoloji, etyoloji, semptomlar, fizik muayene bulguları, laboratuar bulguları, tanı ve ayırıcı tanı yöntemleri, tedavi prensipleri ve plevral ponksiyon ve plevra biyopsisi uygulama yöntemleri ve endikasyonlarının aktarılmasını içermektedir. Öğrencinin bu dersten kazanımı birinci basamak hekimlikte hastaya plörezi ön tanısı ile nasıl yaklaşacağını  ve ikinci basamağa sevk kriterlerini öğrenmesi olacaktır. Ders barkovizyon aracılığı ile görsel açıdan zenginleştirilmiş teorik ders biçiminde anlatılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Copyright: U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Tasarım: Rıza ERÖKSÜZ