Ana Sayfa

 Uzmanlık Tezleri:

 
 1. Hüseyin Halilçolar. Sıçanlarda rifampisinin kan kimyasına etkisi ve hepatotoksisitesinin araştırılması
 2. Turgay Güç. Aktif akciğer tüberkülozlu olgularda serum total ve iyonize kalsiyum düzeyleri
 3. Mine Berkoğlu. Serum protein elektroforezinin akciğer tüberkülozundaki tanı değeri
 4. Ülkü Balban. Kronik bronşitli ve amfizemlilerde progesteronun kan gazları ve solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi
 5. Fahri Ürkmez. Sıçanlarda deneysel asbestozis
 6. Emel (Çağlar) Büyüklevent. Tüberküloz ve malign plörezili olgularda kan serumu ve plevra sıvısı Ig A değerleri
 7. İsmail Fakı. Kronik bronşitin bronkoskopik histopatolojik korelasyonu ve bakteri florası
 8. İsmail Saraçoğlu. Bronşial astımlı olgularda serum ve balgamda kalitatif ve kantitatif IgA tayini
 9. Selahattin Bozdemir. Bursa dispanserlerinde şifa ve inaktif koduna ayrılan tüberkülozlu olgularda reaktivasyon ve nüks
 10. Öznur Temelkuran. Serum ve plevra sıvısı LDH ve izoenzimlerinin ayırıcı tanısındaki değeri
 11. Ahmet Yalın. Tüberküloz natürlü plevra sıvılarının etyolojik neden üzerine inhibitör etkisinin araştırılması
 12. Eser Gürdal Yüksel. Kronik bronşitli, amfizemli hastalarla sigara içen ve içmayan sağlıklı kişilerde serum alfa-1 antitripsin düzeylerinin karşılaştırmalı çalışması
 13. Nilüfer (Çakanlar) Aksel. Tüberkülozlu olgularda IgG düzeyinin değişiklikleri
 14. Mehmet Karadağ. KOAH’lı olgularda değişik yollarla verilen teofilinin tedavideki etkinliği
 15. Ahmet Akkaya. Reenfeksiyon tüberkülozlu ve tüberküloz plörezili olgularda lenfosit grup ve alt gruplarının araştırılması
 16. Muammer Durmayaz. Bronş kanserleri ve malign plörezilerde CEA ve AFP ölçümünün tanı değerleri
 17. Tekin Atak. Sıçanlarda deneysel silikozis solunuma kolsisim ve levamizolün etkinliği
 18. Esra Kunt Uzaslan. Bronşial astımlı olgularda HLA antijenleri ile atopik ve non-atopik astım arasındaki korelasyonun karşılaştırılmalı çalışması
 19. Halime Balkanlı. KOAH’lı olgularda pirenzepinin inhalasyon yoluyla bronkodilatör etkisini salbutamol ve ipratropium bromid ile karşılaştırmalı incelenmesi
 20. Tayjen Özcan Tutar. Kronik bronşitli olgularda serum, balgam ve bronş lavajında kantitatif IgA tayini
 21. Remzi Gediz. Bronş kanseri olgularında tümör markırlarının tanı değerleri
 22. Ömer Durak. Farelerde granülosit-makrofaj koloni stimüle edici faktör ve kalsitriol uygulaması ile elde edilen makrofaj aktivasyonunun BCG immünizasyonuna olan etkisi.
 23. Dane Ediger. Nokturnal ve nokturnal olmayan astımlı hastalarda serum kortizol düzeylerinin sirkadiyen değişimleri
 24. Burhanettin Alkan. Pnömoni, KOAH ve primer bronş kanserlerinde perfüzyon bozuklukları ve arteryel kan gazları değerlerinin karşılaştırılması
 25. Şenay Karaca. KOAH, primer bronş kanseri ve pnömonilerde kan proteinleri düzeyi ve kan elektrolitlerindeki değişiklikler
 26. Sevil Konuk Özel. Plevral efüzyonların transüda- eksüda ayrımında LDH, kolesterol ve bilirübinin tanısal değerleri.
 27. Gülay Kaplan Şahin. Plevral sıvıda Adenozin Deaminazın tanısal değeri.
 28. Ceylan Tahtakıran Bayraktar. Küçük Hücreli akciğer kanseri tanı ve evrelendirmesinde serum nöron spesifik enolazın tanı değeri
 29. Ahmet Ertürk. Akciğer karsinomunda p53 protein ekspresyonunun klinik ve patolojik parametreler ile ilişkisi
 30. Ahmet Ursavaş. KOAH Akut atak tedavisinde noninvaziv mekanik ventilasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi
 31. Fatih Turan. Pulmoner emboli tanısında akciğer perfüzyon  sintigrafinin  değeri
 32. Bekir Akar. KOAH’lı hastalarda İnhaler steroidlerin yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerine etkisi
 33. Beril Bahadır Erdoğan. Akciğer kanserli hastaların Bronkoalveolar lavaj sıvılarında solubl  Fas- Fas Ligand ekspresyonunun değerlendirilmesi
 34. Melek Atabey Çekiç. Malign - Benign Plevral Effüzyon ayrımında Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün rolü
 35. Melike Koç. Akciğer kanserli vakalarda serum ve bronş lavajında Matriks Metalloproteinaz-9 düzeyi ölçümü
 36. Funda Coşkun Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Olgularda Tiroid Hormon Düzeylerinin, Somatomedin - C (İGF-1) ve Anabolik Steroidlerin Hastalığın Ağırlık Derecesi ile İlişkisi.

 

 

 

 

      

Copyright: U.Ü.T.F Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Tasarım: Rıza ERÖKSÜZ